ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಕನ್ನಡ ಈ ತಾಣವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್‍ಕ – kannadasahithya1 at gmail.com